Peres és nemperes eljárások

A Short Page Title Tagline

PERES ÉS NEM PERES ELJÁRÁSOK

Jogaink megóvása, követeléseink érvényesítésének egyik legismertebb eszköze a peres eljárás. Egy-egy jogvita során egy hosszadalmas vagy költséges polgári per kezdeményezése előtt azonban számos más jogi eszköz áll a rendelkezésünkre annak érdekében, hogy joginkat érvényesíteni tudjuk.

Nincs két egyforma ügy ezért a peres és nem peres eljárások előtt mindenképpen szükséges egy személyes konzultáció, ahol megbeszéljük az adott ügy lényegi vonásait, megvizsgáljuk a rendelkezésre álló bizonyítékokat, illetve megvitatjuk, hogy az ügy leghatékonyabb kezelése, gyors és költségkímélő megoldása érdekében milyen jogi eszközök állnak a rendelkezésünkre. Már a peres és nemperes eljárások előtti, illetve az eljárások során folytatott felek általi egyeztetések is sokszor eredményre vezetnek, ezért fontos, hogy jogi lehetőségeivel már ezeken az eljárásokon is tisztában legyen, és érdekei hatékonyan képviselve legyenek. Ráadásul a fizetendő eljárási illeték és perköltség szempontjából annak is kiemelkedő szerepe van, hogy az egyezségkötésre, vagy a per megszűnésére az eljárás, mely szakaszában kerül sor. Mind a peres, mind a nemperes eljárások szigorú eljárási szabályok szerint folynak, ezért egy-egy határidő elmulasztása, vagy eljárási cselekmény elmulasztása jogvesztéshez, egy rosszul megválasztott pertaktika pedig pervesztéshez is vezethet, ezért ha polgári pert, egyéb eljárást kíván kezdeményezni, vagy éppen ellenkezőleg Ön ellen indítottak pert, mindenképpen javaslom, hogy kérjen jogi segítséget, amely megvalósulhat akár jogi tanácsadás, akár peres képviselet formájában is.

Praxisomban leggyakrabban előforduló ügyek a következők:

  • peres és nemperes eljárások kezdeményezése, jogi képviselet ellátása
  • követelésbehajtás (fizetési felszólítások, fizetési meghagyásos eljárás, felszámolási eljárás, végrehajtási eljárás)
  • kapcsolódó különleges eljárások (végrehajtási megszüntetése, korlátozása iránti per, végrehajtási igényper,
  • vezető tisztségviselő felelősségének megállapítása iránt per)
  • peren kívüli egyezségek, megállapodások előkészítése, egyeztetések során képviselet
  • kártérítés, hibás teljesítés, tulajdonjoggal kapcsolatos és egyéb jogviták
  • közigazgatási határozatok felülvizsgálata, társasházi határozatok megtámadása

Felszólítások

Mielőtt a követeléseink, jogaink érvényesítése érdekében eljárást kezdeményezünk, érdemes fizetési vagy egyéb felszólítást küldeni a másik félnek. A felszólítás küldése bizonyos esetekben a joggyakorlás előfeltétele is lehet pl. az elállási jog gyakorlása előtt, szerződés vagy a jogszabály által megkívánt esetekben. A követelések behajtásának és jogok érvényesítésének gyakran már egy ügyvéd által jól megfogalmazott, megfelelő tartalmú felszólító levél is hatékony eszköze lehet.

Fizetési meghagyásos eljárás

A fizetési meghagyásos eljárás, polgári pert megelőző nemperes eljárás, mely során a közjegyző jár el. Az eljárás kérelemmel indul, melyet a Mokk rendszeren keresztül elektronikusan vagy kizárólag magánszemélyek esetén bármelyik közjegyző előtt szóban lehet előterjeszteni. Az eljárásért a követelés 3%-ának megfelelő eljárási díjat kell fizetni. A kérelmet a rendszer által automatikusan kijelölt közjegyző postai úton megküldi a kötelezettnek, akinek 15 napja van arra, hogy a fizetési meghagyás ellen ellentmondással éljen. Amennyiben a kötelezettől ellentmondás határidőn belül nem érkezik, a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik. Ellentmondás esetén az eljárás perré alakul, és a jogosult a keresetlevél benyújtása mellett köteles a korábban megfizetett eljárási díjat a peres eljárás illetékének megfelelő összegre kiegészíteni. Amennyiben a jogosult ezt elmulasztja a bíróság a pert megszünteti.
Fizetési meghagyásos eljárás lefolytatási iránti kérelmek, ellentmondások elkészítését és benyújtását, és az azt követő peres képviseletet is rövid határidőkkel vállalom.

Felszámolási eljárás

A követelés bejhajtása érdekében kezdeményezett, egyik legelterjedtebb nemperes eljárás, melyre külön jogszabály, a Csődtörvény vonatkozik. A felszámolási eljárás elsődleges célja, hogy a fizetésképtelen adós gazdasági társaság jogutód nélkül megszűntésre kerüljön, azonban a felszámolási eljárás egyúttal a követelésbehajtás egyik leghatékonyabb eszköze is. Jogi képviselővel eljáró személy vagy gazdasági társaság az eljárás lefolytatása iránti kérelmet kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő. Az eljárásért az Illeték törvényben meghatározott illetéket (az illeték mértéke függ attól, hogy az adós társaság kkt, bt, kft vagy zrt formában működik-e) és az IM rendeletben meghatározott mértékű közzétételi díjat kell megfizetni. A Csődtörvény tételesen meghatározza, hogy a bíróság milyen esetekben állapítja meg az adós fizetésképtelenségét. Ezek közül a leggyakoribb, amikor az adós az őt marasztaló jogerős határozat (pl. ítélet) ellenére, az abban megjelölt teljesítési határidőben sem fizeti meg a tartozását, vagy az adós szerződésen alapuló nem vitatott vagy elismert tartozását a teljesítési idő lejártát követő 20 napon belül sem egyenlíti ki vagy nem vitatja, és az ezt követő hitelezői írásbeli fizetési felszólításra sem teljesíteti. Amennyiben a bíróság az adós fizetésképtelenségét megállapítja, akkor elrendeli a felszámolási eljárás lefolytatását. A felszámolási eljárás elrendelését követően az adós társaság nevében kizárólag a bíróság által kijelölt felszámoló járhat el, tehet jognyilatkozatot.
A csőd-és felszámolási eljárások területe rendkívül összetett, a vonatkozó joganyag –elvi döntések, jogegységi határozatok, bírósági határozatok miatt- rendkívül terjedelmes. A felszámolási és kapcsolódó eljárások – pl. vezető tisztségviselő felelősségének megállapítása iránti perek, felszámoló által indított szerződés érvénytelenségének megállapítási perek- során rendkívül fontos a megfelelő jogi képviselet.
Felszámolási és egyéb eljárások kezdeményezésében, az eljárások során történő képviseletben, hitelezői és adósi oldal képviseletében egyaránt, széleskörű tapasztalatokkal rendelkezem. Felszámolási kérelmek, illetve ellenkérelmek, egyéb beadványok elkészítését, benyújtását rövid határidőkkel vállalom.

Végrehajtási eljárás

A követelés kielégítése érdekében indított nemperes eljárás, melynek során az adós lakóhelye, székhelye szerinti végrehajtó jár el. Csak olyan követelés kielégítése érdekében kezdeményezhető, mely jogerős határozaton (pl. bírósági döntés, jogerős fizetési meghagyáson stb.) alapul, és marasztalást tartalmaz. A végrehajtási eljárás költségeit a végrehajtást kérő (jogosult) előlegezi meg, de az adós viseli. Az eljárás során végrehajtás alá vonható az adós valamennyi vagyona (ingó, ingatlan, bankszámlapénz, munkabér stb.). Nem csak az eljárás megindításakor, hanem az eljárás során is kiemelkedő jelentősége van a jogi képviseletnek, mivel a végrehajtási eljárás során is előfordulhatnak jogsértések, végrehajtói mulasztások, melyek ellen megfelelő jogorvoslattal (fellebbezés, végrehajtási kifogás) fel lehet lépni. A végrehajtási eljáráshoz számos ún. különleges peres eljárás is kapcsolódik. Amennyiben az adós a vele szemben vezetett végrehajtást sérelmesnek és a végrehajtási eljárásban ez a sérelem nem orvosolható, végrehajtás megszüntetése, illetve korlátozási pert indíthat a végrehajtást kérő ellen. Az, akinek a végrehajtás alá vont vagyontárgyra vonatkozóan tulajdoni igénye van, végrehajtási igénypert kezdeményezhet. Ezek az eljárások a hagyományos eljárásokhoz hasonlóan keresetlevél benyújtásával indulnak, de a ’különleges’ jellegük miatt speciális szabályok szerint folynak.

Végrehajtási eljárások kezdeményezésében, jogorvoslatok előterjesztésében, eljárások során történő képviseletben végrehajtást kérői és adósi oldalon egyaránt, széleskörű tapasztalatokkal rendelkezem. Végrehajtási kérelmek, illetve kifogások, egyéb beadványok elkészítését, benyújtását rövid határidőkkel vállalom.