Ingatlanjog

A Short Page Title Tagline

INGATLANJOG

Magyarországon az ingatlanokkal kapcsolatos jogokat, tényeket közhiteles nyilvántartás tartalmazza. Az ingatlanokkal kapcsolatos jogok és tények bejegyzésére kizárólag ügyvéd által ellenjegyzett okirat, közokirat illetve bírósági vagy hatósági határozat alapján van helye.

A megnövekedett ingatlan eladások miatt napjainkban a tulajdonjog átruházó szerződések teszik ki az ügyek számottevő részét. Az ingatlanjog azonban nemcsak az adásvételi vagy ajándékozási szerződések elkészítését és földhivatalhoz történő benyújtását jelenti.

Az ingatlanjog egy szerteágazó jogterület, mely szorosan kapcsolódik számos más jogterülethez is, mint például az öröklési joghoz (hagyatéki, tartási, öröklési szerződések kapcsán) vagy például a családjoghoz is (a házassági vagyonjog vonatkozásában) vagy közös tulajdon megszüntetése, illetve egyes megállapítási perek (pl. elbirtoklási per) miatt a peres eljárás jogához is szorosan kötődik.

A jogterület összetettségét és kiemelkedő szerepét bizonyítja, hogy jelentős mennyiségű joganyag vonatkozik rá attól függően, hogy mezőgazdasági vagy nem mezőgazdasági ingatlanról, illetőleg társasházi tulajdonról van-e szó vagy éppen attól, hogy a szerződésben milyen személy (jogi személy, kiskorú, külföldi személy) szerepel félként.

Az ingatlanjog területén a praxisomban leggyakrabban előforduló ügyek a következők:

  • ingatlan adásvételi szerződések, csere-, ajándékozási szerződések, lakás és egyéb helyiségek bérletére vonatkozó szerződések elkészítése, ellenjegyzése, áttekintése és véleményezése,
  • jelzálogjog, haszonélvezeti jog, elővásárlási jog és egyéb vagyoni értékű jog alapításával, módosításával, törlésével kapcsolatos okiratok készítése, ellenjegyzése
  • ingatlannal kapcsolatos jogügyletek során hatóságok előtti képviselet ellátása (adóhatóság, gyámhatóság, földhivatal stb.)
  • társasházak számára jogi tanácsadás, társasházi alapító okirat módosítás
  • ingatlanokkal kapcsolatos jogviták, közös tulajdon megszüntetése, bérleti jogviszonnyal kapcsolatos jognyilatkozatok

Adásvétel, csere, ajándékozás, bérlet

Az ingatlan nyilvántartás közhiteles nyilvántartás, ami azt jelenti, hogy az abban szereplő jogokat, bejegyzett tényeket ellenkező bizonyításig úgy kell tekinteni, hogy azok a valóságnak megfelelnek. Amennyiben a bejegyzett adatok a valóságnak nem felelnek meg, akkor ingatlan nyilvántartási eljárás lefolytatására van szükség. Az ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek során az első és legfontosabb teendő az ingatlan tulajdoni lapjának megtekintése. E nélkül ingatlannal kapcsolatos okiratok szerkesztésére nem kerülhet sor.  A tulajdoni lap adatai határozzák meg ugyanis, hogy milyen tartalmú okiratot készítünk, szükség van-e tehermentesítésre, van-e olyan tulajdonostárs, akinek elővásárlási joga van. Nagy tapasztalattal rendelkezem tulajdonátruházó szerződések (adásvételi, csere, ajándékozási szerződések) elkészítésében és az ingatlan nyilvántartási eljárások lebonyolításában. Az okiratszerkesztésen és ügyintézésen felül segítséget nyújtok az ingatlan megszerzésével kapcsolatos illetékszabályok, különösen az igénybe vehető illetékkedvezmények értelmezéséhez, érvényesítéséhez.

Napjainkban a bérleti szerződések elkészítésének is kiemelkedő szerepe van. Kizárólag egy jól elkészített, átgondolt bérleti szerződés alkalmas arra, hogy a felek jogait- akár bérbeadói, akár bérlői jogokról van szó – a lehető leghatékonyabban érvényre juttassa. A későbbi jogviták elkerülése érdekében mindenképpen javaslom, hogy a bérleti szerződés megkötése előtt kérjen ügyvédi segítséget.

Ingatlan megterhelése

Az ingatlanok megterhelése nemcsak a pénzintézetek által alapított jelzálogjogokat jelenti. Jelzálogjog bejegyzésére ugyanúgy sor kerülhet egyéb személyek megállapodása alapján is. Az ingatlanok megterhelése történhet haszonélvezeti jog, használati vagy vételi jog alapításával, majd ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzésével is. Az ingatlanok megterhelésének – amennyiben nem pénzintézet jár el- kizárólag ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat, illetve közokirat alapján van helye.

Jogviták

Az ingatlannal kapcsolatos jogviták tárháza szinte végtelen. Ide soroljuk a legkülönbözőbb birtokvédelmi eljárásokat, közös tulajdon megszüntetésével vagy elbirtoklás megállapításával kapcsolatos eljárásokat is, de ide tartoznak a különféle szerződésekből pl. adásvételi, csere, vagy bérleti, használati szerződésekből eredő jogviták is.

Ingatlanokkal kapcsolatos ügyekben teljes körű jogi tanácsadást, képviseletet vállalok. Amennyiben ingatlannal kapcsolatos jogvitában érintett forduljon hozzám bizalommal.