Munkajog

A Short Page Title Tagline

MUNKAJOG

A munkajoggal szinte minden ember találkozik élete során valamilyen formában. A munkajog nemcsak a munkavállalók, és a munkáltatók kapcsolatát, hanem a munkajog területén tevékenykedő egyéb szervezetek, például üzemi tanács, vagy szakszervezetek tevékenységét is szabályozza.

A munkajoggal kapcsolatos alapvető rendelkezéseket a Munka Törvénykönyve tartalmazza, azonban a jogterület megismeréséhez számos más jogszabály áttanulmányozása is szükséges. Az emberek többsége munkajoggal először akkor találkozik, ha valamilyen munkavégzésre irányuló jogviszonyt (munkaviszonyt, köztisztviselői, közalkalmazotti) jogviszonyt létesít. A munkaszerződésben azonban nem lehet mindent szabályozni, de nem is feltétlenül szükséges, mert a Munka Törvénykönyve és az egyéb jogszabályok részletesen szabályozzák a felek jogait, kötelezettségeit, és minden egyéb olyan kérdést, mely a munkaviszony tartalma alatt felmerülhet. Munkajog területén a legtöbb jogvita általában a jogviszony jogellenes megszüntetésével, a munkáltató, vagy munkavállaló károkozásával, munkaviszonyból származó kötelezettségek megszegésével, versenytilalmi megállapodás vagy éppen a tanulmányi szerződés megsértésével kapcsolatos. Amennyiben munkajogi kérdésekkel kapcsolatban jogi tanácsra van szüksége, vagy munkaügyi perben érintett forduljon hozzám bizalommal.

A munkajog területén a praxisomban leggyakrabban előforduló ügyek a következők:

  • munkajogi tanácsadás munkavállalók és munkáltatók részére
  • munkaszerződések, munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos okiratok, tanulmányi szerződések készítése, véleményezése
  • munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos jognyilatkozatok készítése
  • munkajogi perekben történő peres képviselet

Munkaviszonnyal kapcsolatos okiratok szerkesztése

A munkajogviszony létrejöttéhez munkaszerződés szükséges, melynek érvényességéhez a Munka Törvénykönyve kötelező írásba foglalást ír elő. A munkaszerződésben a feleknek kötelező megállapodniuk a díjazás mértékében, a munkavállaló által ellátandó munkakörben, a munkavégzés helyében, a munkaidőben, illetve célszerű meghatározni azt is, hogy a munkaviszony a felek között határozott vagy határozatlan időre jön létre. Amennyiben a felek a munkaviszony tartalmát nem állapítják meg, akkor a munkaviszony a törvény erejénél fogva határozatlan idejű lesz. A munkaviszony tartalma, határozott vagy határozatlan jellege befolyásolja a felmondás, végkielégítés kérdését is. A munkaszerződést a munkaviszony tartalma alatt a felek közös akarattal bármikor módosíthatják. A munkaviszony megszüntetésre közös megegyezéssel vagy egyoldalú nyilatkozattal (felmondás, azonnali hatályú felmondás) is sor kerülhet. A gyakorlatban a leggyakrabban alkalmazott megoldás a közös megegyezés vagy a felmondás, a legtöbb jogvitára pedig a munkaviszony azonnali hatályú felmondással történő megszüntetésére ad okot. Széleskörű tapasztalattal rendelkezem munkajogviszonnyal kapcsolatos okiratok, mint például munkaszerződések, munkaköri leírások, felmondások, versenytilalmi megállapodások, tanulmányi szerződések, és egyéb megállapodások elkészítésében.

Az okiratszerkesztésen kívül munkajogviszonnyal kapcsolatos kérdésekben jogi tanácsadást rövid határidőkkel vállalok.

Munkajogi perekben történő képviselet

A munkajogi perek az egyes törvényszékek mellett működő ún. külön bíróságok előtt folynak. A munkajogi perek az egyéb perekhez hasonlóan keresetlevél benyújtásával kezdeményezhetők, azonban a jogviszony speciális jellegéből adódóan az egyes munkaügyi perekre vonatkozó eljárási szabályok (határidők, bíróságok összetétele, bizonyítási teher) az általánostól eltérnek. A hatályos jogszabályi rendelkezések ezenkívül, a munkavállalók igényérvényesítésének elősegítése, megkönnyítése érdekében a munkavállalók részére költségkedvezményeket (illetékfeljegyzési jog, munkavállalói költségkedvezmény) is biztosítanak. A munkaügyi perekre is igaz, hogy az eljárások előtti, illetve az eljárások során folytatott felek általi egyeztetések a gyakorlatban sokszor eredményre vezetnek, a jogviták nem ritkán a felek megállapodásával zárulnak, ezért fontos, hogy a jogi lehetőségeivel már ezeken az eljárásokon is tisztában legyen, és érdekei hatékonyan képviselve legyenek. Ráadásul a fizetendő eljárási illeték és perköltség szempontjából annak is kiemelkedő szerepe van, hogy az egyezségkötésre, vagy a per megszűnésére az eljárás, mely szakaszában kerül sor.

Amennyiben munkaügyi pert kíván kezdeményezni, vagy éppen ellenkezőleg Ön ellen indítottak pert, vagy munkajoggal kapcsolatos jogvitában érintett mindenképpen javaslom, hogy kérjen jogi segítséget, amely megvalósulhat akár jogi tanácsadás, akár peres képviselet formájában is. Forduljon hozzám bizalommal.