Polgári jog

A Short Page Title Tagline

2018 január 1-től közjegyző előtt is köthetünk egyezséget

A polgári eljárásokban az év első napja nemcsak a peres eljárás szabályainak megváltozásával vagy az elektronikus kapcsolattartás bevezetésével hozott változást, hanem ezzel egyidejűleg egy új nemperes eljárás bevezetésével a közjegyzők hatásköre is bővült. 2018. január 1-től pereskedés nélkül, akár közjegyzőtől is kérhetik a felek, hogy polgári ügyekben az egyezésüket hagyja jóvá.

Milyen ügyekben kérhető az egyezség?

Szinte valamennyi, a polgári jog területén előforduló ügyben kérhető a közjegyzőtől az egyezségi kísérletre idézés, legyen szó akár követelések érvényesítéséről, hibás teljesítéssel kártérítéssel kapcsolatos jogvitákról.  A jogszabály ez alól csak néhány kivételt említ. Nem lehet közjegyző előtt egyezséget kötni például személyi állapotot érintő, vagy munkajogi, végrehajtási perre tartozó ügyekben, úgyszintén olyan ügyekben sem, melyek a jogi személyek alapításával, a jogi személyek és tagjai, volt tagjai közötti jogvitákkal kapcsolatosak.

A közjegyző által jóváhagyott egyezségnek ugyanolyan hatálya lesz, mintha a felek bíróság előtt kötöttek volna egyezséget, illetve ugyanúgy végrehajtható, mint egy jogerős bírósági ítélet. Fontos, hogy a közjegyzői eljárásnak csak akkor van helye, ha legalább az egyik fél rendelkezik Magyarországon belföldi lakóhellyel, vagy székhellyel. Az eljáró közjegyzők illetékességét is főszabály szerint a kérelmezők valamelyikének lakóhelye, tartózkodási helye alapozza meg.

Az eljárás kérelemre indul, melyet írásban kell előterjeszteni vagy az illetékes közjegyzőnél jegyzőkönyvbe mondani. A kérelemben röviden elő kell adni az ügy tényállását, meg kell jelölni a felek adatait, illetve érdemes ismertetni a kérelmet előterjesztő fél egyezségi ajánlatát is. Amennyiben az egyezségi tárgyaláson valamelyik fél nem jelenik, a közjegyző az eljárást megszünteti. Megszünteti a közjegyző az eljárást akkor is, ha tudomására jut, hogy az előtte folyó ügyben valamelyik fél a bírósághoz keresetlevelet nyújtott be. Amennyiben a felek egyezsége a jogszabályoknak megfelel, akkor a közjegyző az egyezséget okiratba foglalja és jóváhagyja.

A gyakorlat azt mutatja, hogy a peres eljárások előtti, illetve az eljárások során folytatott felek általi egyeztetések is sokszor eredményre vezetnek, és a sokszor költséges és elhúzódó pereskedés helyett az ellenérdekű felek inkább egymással megállapodást kötnek. Ugyanezen célt szolgálja a fentiekben bemutatott közjegyző előtt folyó új nemperes eljárás is.

Az igényérvényesítésnek bármilyen formáját választja is, kiemelkedően fontos, hogy jogi lehetőségeivel már az egyeztetések, eljárások kezdetén tisztában legyen, és érdekei hatékonyan képviselve legyenek.

Polgári peres és nemperes eljárásokban széleskörű tapasztalatokkal rendelkezem, az eljárások során teljes körű képviseletet, jogi tanácsadást és okiratszerkesztés pedig rövid határidőkkel vállalok. Kérdés esetén keressen elérhetőségeim valamelyikén.